Favicon of 2box.vn Website information for 2box / 2box.vn

Mô tả về 2box.vn


SLD: 2box
SLD Length: 4
TLD: vn
ISP: DigiStar Company Limited
Country: Vietnam (VN)
HTTP Status-Code: 200
Response Time: 1358 ms
Meta Title: Trang chủ - 2box.vn
Meta Description: Mô tả về 2box.vn
GaID: UA-72208207-1
Updated 2 month(s) ago

Hosting Location


Latitude: 15.0333
Longitude: 108.7333
Timezone: Asia/Phnom_Penh
Country: Vietnam (VN)
City: Bình Thành
Region: Quang Ngai
Region Code: 63

Heading Analysis


HOTLINE
THỜI GIAN LÀM VIỆC
MUA HÀNG GIÁ RẺ
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
THỎA SỨC MUA SẮM
VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ
ĐẶT HÀNG NGAY BÂY GIỜ
100% HOÀN LẠI TIỀN
KHU HÀNG TIÊU BIỂU
KHU HÀNG MỚI
KHU HÀNG GIẢM GIÁ
BOXBOX.VN
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Traffic and Rank History


 • Alexa Rank History
 • Search Traffic History

Full Whois Report              

HTTP Headers


Server: nginx
Date: Thu, 10 Nov 2016 11:28:10 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-Powered-By: PHP/5.6.15
Cache-Control: private, must-revalidate
pragma: no-cache
expires: -1
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IlY3ZHNUNVF5NEVZUHNcL3B5aG9tZnZ3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IkFSSG9mbVdIWERvTU5CUlZRVUdxZG5JcXlUNUhIU1B4c2R6emdVUXl6RURCTUFuTTRpWDhXdnIyTEJpMjJrZDdCUHIxNFZKVWxoZUs3U0tNS0U4TnNBPT0iLCJtYWMiOiJlZGIyMmEyOWZkOTlmYjY3NDNhMzIzZTdjYzlkNTUxMWY3ZjU3MjFlNmVlMWY3YWY3MzUwNmU2YmJmZmZlYzU5In0%3D; expires=Thu, 10-Nov-2016 13:28:10 GMT; Max-Age=7200; path=/ laravel_session=eyJpdiI6ImREaHdrbzAwc1ZlSEFvWFhOcVwvNlp3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IjFDSGdBRldMS3VCXC9IXC9iNWpXekFZY1dIWFFucXJ0VzZjaFBtWTg1QUE2TnlSdlE5djlhdUluN0JnWGRtRFNjT1lDVVFxcWdhUmViZWdUaHpvbW5tNUE9PSIsIm1hYyI6ImE5MzNhYjE5NTRhOWNiYTQ5N2E0ZGJhNjUwZmNkOWUyZjAyOGRhNDZlYWIwZmE2ODAwM2I1Mzg3NDBjODQ3NzYifQ%3D%3D; expires=Thu, 10-Nov-2016 13:28:10 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Encoding: gzip
Go to top

Comments / Reviews / Feedbacks / Ratings for 2box.vn